Heriot Toun in summer

Words for Autumn 2014from Deilbh is Faileasan / Images and Reflections

 

Prìosan
 

Chunnaic mi eun sèimh
sèmh an-diughair iteig,

chunnaic mi geal e
a-mach air uinneagan mo sheòmair,

chunnaic mi e saor
à tighinn 's a' falbh tro m' fhaicsinn - 

's bha a shiubhal foirf',
air mheidh bil sgèith a' seòladh.

Lean an dealbh air mo sgàthan,
an cridhe dol mun cuairt gu mion air;

an inntinn ghionach
a' sealg air gus a thuigsinn;

's mi s' strì ri uinneag
fhosgladh:
a' stri gus ruighinn air mo sheòlaid.


 


Prison                                                                                


I saw a smooth
gentle bird today flying,                                                       

I saw it white                                                                      
out of the window of my room,                                            

I saw it free                                                                       
flying in and out of my sight;                                               

and its motion was flawless                                                  
sailing on balanced wingtips.                                                
                                    

the heart encircling it minutely,                                              

the greedy mind                                                                     
stalking it in order to understand it,                                        

as I strove to get a window                                                      
open                                                                                     
strove to make contact with my element.                                 


 

 

 

 

Domhnall MacAmhlaigh / Donald Macaulay


« Back to the Archived Poems page

© Heriot Toun Studio 2022 :: All Rights Reserved :: Heriot Toun Farmhouse, Heriot, Midlothian, EH38 5YE

Website by Eskymo New Media Design